Hotellirakennuttaminen

Rakennuttamisen tiimistämme löytyy erityisosaamista hotellirakennuttamisen monipuolisista uudis- ja korjaushankkeista.

Hotellirakennuttamisen palvelukokonaisuus voi koostua joko olemassa olevan hotellikiinteistön korjauksesta tai perusparannuksesta, täysin uuden kiinteistön rakennuttamisesta tai olemassa olevan kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta.

Hotellirakennuttamisen hankkeissa keskitymme hankkeen toteutettavuuden arviointiin kustannusten, järjestelmien ja rakenteiden näkökulmasta. Varmistamme koko hankkeen ajan, että kiinteistön omistajan ja hotellioperaattorin tarpeet tulevat ymmärretyiksi ja huolehdimme ajantasaisesta viestinnästä kaikkien hankkeen osapuolten välillä. Olemme toteuttaneet hotellirakennuttamisen hankkeita myös hotellin operatiivisen toiminnan ollessa käynnissä, jolloin huolehdimme erityisesti viestinnästä ja töiden suunnittelusta siten, että toiminta jatkuu mahdollisimman maltillisin häiriöin. Korjausten läpimenoajan arviointi ja varmistaminen ovat tärkeässä roolissa haastavissa hotellihankkeissa.

Palvelukokonaisuutemme kattaa kaikki rakentamisen vaiheet suunnittelun ohjauksesta, projektinjohdon ja rakennusteknisen valvonnan tehtäviin. Edustamme asiakastamme rakennushankkeessa huolehtien hankkeen etenemisestä, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kilpailutuksesta, suunnittelun ohjauksesta, kustannuslaskennasta, kustannusten hallinnasta ja optimoinnista, tehokkaasta asiakas- ja käyttäjäviestinnästä sekä rakennusteknisestä ja taloteknisestä valvonnasta. Tuotamme ammattimaisen luovutusaineiston projektin päätteeksi ja huolehdimme myös takuuajan tehtävistä.

Räätälöimme palvelukokonaisuuden aina asiakkaamme tarpeiden mukaisesti. Voimme toteuttaa koko rakennuttamisprojektin alusta loppuun tai vaihtoehtoisesti vain osan siitä.

Energiatehokkuus rakennuttamisessa kulkee käsi kädessä kaikkien rakennuttamishankkeidemme kanssa. LVISAJ- ja energiaosaamisemme on saanut laajalti kiitosta asiakkailtamme. Pystymme sisällyttämään energiatehokkuuden palvelut asiakkaamme tavoitteet ja tarpeet huomioiden myös hotellirakennuttamisen hankkeisiin, joko osana muuta rakennuttamispalvelua tai omana erillisenä palvelunaan.

 

Palvelun sisällöstä tarkemmin

  • Rakennushankkeen suunnittelu sisältää ensisijaisesti asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen, tilatarpeiden kartoittamisen, tavoitteiden ja kustannusten määrittämisen sekä tilojen käyttötarkoituksen ja sijainnin arvioinnin. Teetämme rakennuksesta tarvittavat kuntoarviot korjaustarpeiden selvittämiseksi. Tuotamme tietoa vuokrasopimusneuvotteluiden tueksi teknisestä ja kustannustietoisesta näkökulmasta jo ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä.
  • Kustannusarvion alustava laatiminen.
  • Tarkempi suunnittelun ohjaus, jossa saatamme asiakkaan tavoitteet osaksi suunnitelmia, sekä kehitämme tarkemman suunnitelman niin rakennuksen ulkoasusta, tilojen sisäisestä järjestelystä kuin teknisistä järjestelmistä ja muista yksityiskohdista. Otamme huomioon myös kaikki määräykset ja lainsäädännölliset vaatimukset.
  • Urakkatarjouspyynnöissä laadimme tarjouspyynnöt, järjestämme urakkaneuvottelut, kilpailutamme urakoitsijat, sekä teemme sopimukset rakennusurakoista. Tarkoituksenamme on valita luotettavat ja pätevät urakoitsijat.
  • Projektin hallintamme kattaa urakka- ja rakennuttamismuodon mukaan aikataulun laadinnan, resursoinnin, budjetoinnin, viestinnän tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa sekä päätöksenteon tukemisen. Pyrimme varmistamaan, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti sekä kaikki tarvittava tulee dokumentoitua asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.
  • Rakentamisen valvonta ja seuraaminen tarkoittaa rakennushankkeen etenemisen varmistamista laatuvaatimukset ja aikataulut huomioiden. Valvojamme tekevät rakennustekniset- ja LVI-tarkastukset ja puuttuvat mahdollisiin virheisiin ja ongelmiin näiden dokumentointia ja korjauksien seurantaa unohtamatta.
  • Tehokas asiakas- ja käyttäjäviestintä varmistaa oikea-aikaisen tiedonkulun projektin kaikkien osapuolten välillä.
  • Ammattimaisen luovutusaineiston tuottaminen projektin päätteeksi varmistaa, että rakennushankkeesta on asianmukainen dokumentaatio myöhempiä vastuu- ja takuukysymyksiä ajatellen. Luovutusaineisto edesauttaa myös tulevia rakennus- ja korjaushankkeita sekä rakennuksen käyttämistä. Ammattimainen luovutusaineisto auttaa säilyttämään kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.
  • Takuuajan tehtävistä huolehtiminen.

 

Miksi valita meidät

Meillä on laaja asiantuntemus hotellirakennuttamisen eri osa-alueista. Näin pystymme varmistamaan, että hotellihanke sujuu suunnitellusti sovitussa aikataulussa ja kustannukset pysyvät ennustettavina. Huolehdimme, että hankkeet tapahtuvat tehokkaasti sekä oikein menetelmin. Huolehdimme, että viestintä kiinteistön omistajan ja hotellioperaattorin välillä sujuu sekä sovitamme molempien osapuolien toiveet yhteen mahdollisimman laajalti molempien etua ajatellen. Toimintaamme ohjaa omistajanäkökulma: huolehdimme tilaajan edusta sekä tiedotamme huolehdittavista vastuista.

Ota meihin yhteyttä Rakennuttaminen