Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö Premico-konsernissa

1. Yleistä

Premico-konsernin ja siihen kulloinkin kuuluvien tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Premico”) joko suoraan tai asiakasyritystensä lukuun harjoittama kiinteistösijoittamis-, kiinteistökehitys-, rakennuttamis-, isännöinti-, vuokraus- ja vuokrahallintatoiminta edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja käytetään Premicon toiminnassa esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen vuokraukseen ja hallinnointiin.

Tällä sivulla ja alla olevissa tietosuojaselosteissa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä Premicon toiminnassa. Premico kiinnittää erityistä huomiota rekisteröityjen yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.Henkilötietojen käsittely Premicon toiminnassa perustuu tavallisesti Premicon sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamiseen, Premicon tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkailta tai muilta rekististeröidyiltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään niiden käsittelytarkoitusten edellyttäessä kolmansilta osapuolilta kuten mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä, KELAsta sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietoja käsitellään Premico-yhtiöiden toiminnassa vain henkilötietojen käsittelytarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, eikä henkilötietoja pääsääntöisesti luovuteta Premicon ulkopuolelle. Koska harjoitamme kiinteistösijoittamis-,kiinteistökehitys-, rakennuttamis-, isännöinti-, vuokraus- ja vuokrahallintatoimintaa tilaajiemme lukuun, voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kulloinkin kyseessä olevalle tilaajalle eli kohteiden omistavalle taholle.

2. Verkkosivujen käyttäjiä koskevat tiedot

Premico voi kerätä verkkosivujen niiden käyttäjiä ja käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Lisäksi keräämme automaattisesti anonyymejä tilastotietoja sivujemme käytöstä.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Eväste ei ole ohjelma eikä se sisällä viruksia tai levitä haittaohjelmia. Käytämme niitä siksi, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin kuten käyttäjän verkkosivustojen kautta täyttämällä lomakkeella saatuihin tietoihin.

Kirjaamme automaattisesti seuraavat tiedot:

 • IP-osoite & internet-palvelin
 • maantieteelliset tiedot
 • kirjautumisaika
 • selaimen tyyppi ja kieli
 • käyttöjärjestelmä
 • näytön resoluutio
 • sivusto, jolla kävit ennen meidän sivustoamme

Keräämme myös tietoa siitä, kuinka aktiivisesti käytät sivujamme. Keräämme tietoja esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyt, mitä hakusanoja käytät ja onko tietokoneesi/selaimesi aikaisemmin vieraillut sivustoillamme.
Käytämme myös Google Analytics -palvelua, joka tuottaa anonyymia tilastotietoa käyttäjistämme ja prosessoi evästeiden tuottamaa tietoa. Tämän avulla saamme selville sivukäyntien lukumäärän, käyttäjien lukumäärän, mitä selaimia käyttäjät käyttävät sekä missä maassa, kaupungissa tai alueella käyttäjät ovat.  Lue lisää Google Analyticsista.

Evästeiden keräämä informaatio tallennetaan EU/ETA -alueella oleville servereille.

3. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus

 • saada vahvistus, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä lain edellyttämät tiedot henkilötietojen käsittelystä;
 • vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
 • saada sinua koskevat henkilötiedot poistettua laissa säädetyissä tilanteissa (esim. kun tietoja ei enää tarvita eikä niiden säilyttämiselle ole lainmukaista perustetta);
 • peruuttaa henkilötietojesi käsittelylle mahdollisesti antamasi suostumus tai muuttaa sitä;
 • pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, että voit odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojesi oikaisemista koskevaan pyyntöön;
 • vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita henkilötietojen käsittelytoimia siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu;
 • saada tietosi siirrettyä järjestelmästä toiseen, jos tälle on laillinen peruste.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu. Jos haluat saattaa henkilötietojen käsittelyn Premicon toiminnassa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun seuraamalla osoitteessa www.tietosuoja.fi annettuja ohjeita.

4. Kehen voit olla yhteydessä?

Premicon toiminnassa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä ja tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt voi esittää Premicon tietosuojavastaavalle:

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö
c/o Premico Group Oy
Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki
info@premico.fi

Asiakkaita, toimittajia ja muita yhteistyökumppaneita koskevien tietojen tietosuojaseloste

Isännöinnin asukasrekisterin tietosuojaseloste

Vuokrahakijarekisterin tietosuojaseloste

Vuokrahallintarekisterin tietosuojaseloste

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Sijoittajarekisterin tietosuojaseloste

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste