Vähemmän muovia rakentamisessa – muovitie 2.0

Tuula Myllykangas

Muovitiekartta on laaja kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Ympäristövastuullisuuden edelläkävijänä Premicossa on ollut tärkeää olla mukana rakentamisen muovien vähentämisen kehitysprojekteissa.Muovijätettä

Ensimmäisessä Premicon toteuttamassa Muovitie-projektissa keskityttiin pilottikohteen avulla rakentamisvaiheessa tapahtuviin konkreettisiin toimenpiteisiin muovin vähentämiseksi. Muovitie 2.0 -projektissa tarkasteltiin muovin vähentämistä, välttämistä sekä korvaamista erityisesti rakentamisen suunnittelu- ja hankintavaiheissa. Tämän projektin pilottihankkeena oli Premicon rakennuttama Asunto Oy Espoon Keelkorvenkuja 7 uudisrakennushanke 2021–2023.

Epäonnistuiko Muovitie 2.0 -kehitysprojekti?

Kyllä epäonnistui, mikäli tuloksina mitattaisiin vain suunnittelun ohjauksessa ja rakennusmateriaalien hankinnassa vähennettyjä tai korvattuja muovitonneja; silloin saavutuksemme oli pyöreät nolla tonnia. Tässä tapauksessa muovin määrän vähennys ei kuitenkaan kuvaa saavutuksia samalla tavalla kuin työmaavaiheessa toteutetut vähennykset.

Hankkeen alkaessa 2021 rakentamisen toimintaympäristössä tapahtui paljon ympäristöä huomioivia muutoksia. Käytännössä koko ala pidätti hengitystään sen suhteen, millaisia ympäristövaatimuksia EU-taksonomia ja MRL-uudistus toisivat tullessaan. Selvää oli, että molemmat varmuudella ainakin jossain muodossa koskisivat hiilijalanjälkilaskentaa. Lisäksi MRL-uudistus mullistaisi rakentamisen vastuita. Tässä ympäristössä sitten pureuduttiin kysymyksiin, joilla muovia voitaisiin vähentää jo ennen kuin se realisoituu rakennuspaikoilla jätteeksi tai voitaisiin kokonaan korvata toisilla ympäristöystävällisemmillä rakennustuotteilla.

Eikö muovin vähentäminen ole aina hyvä asia?

Premicon kumppanina ja pääurakoitsijana Muovitie 2.0-kehitysprojektissa kohteessa toimi Lujatalo Oy, jonka hankinta lähestyi aktiivisesti rakennusmateriaalitoimittajia. Yleensä muovikeskustelu kulki aina pakkausmuovien kautta tuotteiden aiheuttamaan hiilijalanjälkeen, koska aihe oli säännösympäristön muutoksien takia kuumimmillaan. Hiilijalanjäljestä oli tullut rakennusmateriaalitoimittajien tärkein liiketoimintakehityksen kilpailutekijä. Ristiriitainen havainto kuitenkin oli, että muovin korvaaminen voi samalla kasvattaa projektin hiilijalanjälkeä tai vähähiilijalanjälkisemmän puu-muovikomposiittituotteen kierrättäminen voi olla käytännössä mahdotonta.

Siksi voidaankin kysyä, onko ilmaston lämpenemisen estämiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen keskittyvä rakentaminen kuitenkin vaikuttavampaa toimintaa maapallon kannalta? Tällaisessa vastakkainasettelussa on tapauskohtaisesti pohdittava, onko muoviin keskittyminen vasta toissijaista.

Sopimustekniset haasteet?

MRL-kokonaisuudistuksen versiossa vuonna 2021 rakentamisen vastuisiin ja pituuteen ehdotettiin uutta suuntaa. Tämän takia Premico ja Lujatalo tutkivat yksityiskohtaisesti muovien korvaamisen vaikutuksia liittyen muun muassa yleisiin sopimusehtoihin, erillistakuisiin, rakennuslupaan sekä yhteisjärjestely- ja hallinnanjakosopimuksiin. Niissä havaittiin monia haasteellisia kysymyksiä mm. materiaalien vaihdoista johtuviin vastuisiin liittyen.

Myös hankkeen rahoitusmallilla ja hankkeen toteutusvaiheella havaittiin olevan merkittäviä vaikutuksia mahdollisuuksiin vaikuttaa muovia vähentäviin tai korvaaviin suunnittelu- ja hankintaratkaisuihin. Pilottihankkeemme yhtiö on ARA:n lyhyen korkotukilainan vuokrakohde, jossa Muovitie 2.0:n alkaessa kaikki suunnitelmat, rakennuslupa ja kustannukset olivat jo ARA-prosessin hakuvaiheessa määritetty, joten niiden muuttaminen ei rakentamisen alkaessa ollut enää mahdollista. Siksi koimme muovien korvaamisen osalta kätemme kovin sidotuiksi, emmekä onnistuneet olemassa olevien reaaliteettien valossa löytämään enää uusia ratkaisuja muovin vähentämiseksi. Koska mahdollisten tuotemuutoskokeilujen läpimenosta viranomaisten tai hallinnanjako- ja yhteisjärjestelysopimusosapuolten kanssa ei ollut takuita, emme lähteneet näitä tekemään.

Päädyimme päivittämään Premicolla suunnitteluohjettamme, jolloin voimme vaikuttaa ajoissa eri projektien urakoitsijoiden muovia vähentäviin tai korvaaviin materiaaliratkaisuihin. Jaamme myös sisäisissä koulutuksissa aktiivisesti kokemuksia muoveja korvaavista tuoteratkaisuista.

Ratkaiseeko kierrätys kaiken?

Onko seuraava projektimme Muovitie 3.0 sitten kierrätysteknologiatarkastelua? Rakentamisessa CE-merkityt tuotteet ovat tuoneet laatua ja turvallisuutta rakentamiseen. Esimerkiksi mekaanisesti kierrätetyn muovin käyttäminen tuotteissa aiheuttaa laatuvaihtelua ja EU:ssa onkin keskusteltu kierrätysmuovituotteiden omista laatustandardeista.

Myös biomuovipohjaisia rakennusmateriaalituotteita on tuotu markkinoille. Premico ja Lujatalo tutkivat tyypillisimpien rakentamisessa käytettyjen rakennustuotteiden ominaisuuksien EPD-sertifikaatteja ja havaitsivat, että niistä ei muoviraaka-aineeseen liittyvää tietoa ollut helposti tai ollenkaan saatavissa mikä vaikeuttaa huomattavasti korvaavien tuotteiden löytymistä. Aihe herättää myös toisenlaisia kysymyksiä. Esimerkiksi, jos biomuovin raaka-aine on pois maapallon ruokatuotantopinta-alasta, voidaan joutua eettisten ongelmien eteen.

Uudet teknologiat muovin kemiallisesta kierrätyksestä ovat pilotointivaiheessa. Kemiallisessa kierrätyksessä kierrätysmuovi pyritään palauttamaan ”neitseelliseksi muoviksi”, jolloin mekaanisesti kierrätetyn muovin laatuongelmat väistyisivät. Myös vaikeammin kierrätettäviä muovilaatuja on onnistuttu hyödyntämään.

Edellä mainituista haasteista huolimatta, on rakentamisen ympäristövastuiden kehityksen osalta selvästi havaittavissa, että kierrätys on nousemassa suurempaan arvoon rakennusmateriaalien käytössä. Kaikkea se ei kuitenkaan ratkaise, mutta edes kierrätyksen mahdollistaminen edellyttäisi, että yhteiskunta panostaa muun muassa kierrätysmuovin teollisen käytön lisäämiseen erilaisin tukevin kannustimin, sekä lainsäädännössä madalletaan kynnystä kierrätystuotteiden käytölle.

Premicon polku kohti uudistuksia

Premico on omaksunut roolin ympäristövastuullisuuden edelläkävijänä, joten kysytäänpä uudestaan, epäonnistuiko Muovitie 2.0 -kehitysprojekti.

Ehkä ei sittenkään, sillä Premicon ympäristövastuullisuuden suunta on vain vahvistunut ja kirkastunut. Edellisen lisäksi olemme saaneet lisää ymmärrystä niin muovien käytöstä ja korvaamisesta sekä niiden vaikutuksista kuin myös saaneet käyttöömme uusia työkaluja ohjata rakennushankkeidemme suunnittelua ja rakennusmateriaalien hankintaa. Lisää ESG-työstämme kerromme myöhemmin.

Tuula Myllykangas
rakennuttajapäällikkö, Premico
+358 40 843 7966
tuula.myllykangas@premico.fi

Lue lisäksi:

Tuula Myllykangas