Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Premico-konserniin kuuluvat yhtiöt (”Premico”) ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvästi. Tässä selosteessa kuvataan, kuinka Premico käsittelee henkilötietoja konsernin ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittelyyn sekä niistä käynnistyviin selvityksiin liittyen.

1. Rekisterinpitäjäyhtiö

Premico Group Oy ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt 
Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki
info@premico.fi
(jäljempänä ”me” tai ”Premico”)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö
c/o Premico Group Oy 
Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki
info@premico.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Premico voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ilmoituskanavan kautta jätettyjen ilmoitusten käsittely, tutkinta ja raportointi
 • Lainsäädännön, sopimusten ja Premicon sisäisten määräysten noudattamisen seuraaminen ja varmistaminen
 • Rikosten ja muiden väärinkäytösten ehkäiseminen, selvittäminen ja tutkintaan saattaminen
 • Lakiin perustuvien oikeuksien turvaaminen
 • Lakimääräisten velvollisuuksien täyttäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen ja Premicon oikeutettu etu.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Premico voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Yksilöintitiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti
 • Ammatti- ja työnantajatiedot
 • Epäiltyyn rikokseen tai väärinkäytökseen liittyvät tiedot
 • Kuva- ja videoaineisto
 • Muut ilmoituksen tekijän ilmoittamat tiedot

Käsiteltävät henkilötiedot koskevat tyypillisesti ilmoituksen jättänyttä henkilöä tai sen kohteena olevaa henkilöä.

5. Säilytysajat

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin ne ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme henkilötiedot pääsääntöisesti ilmoittajalta itseltään ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen ilmoituskanavassa voi tehdä kuka tahansa eli esimerkiksi Premicon työntekijät sekä Premicon asiakkaiden ja muiden sidosryhmien edustajat.

Premico voi lisäksi kerätä henkilötietoja Premicon sisäisistä järjestelmistä, ilmoitukseen liittyviltä tahoilta ja viranomaisilta.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta Premicon ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kuitenkin esimerkiksi seuraaville vastaanottajille:

 • Lainsäädännön edellyttämin tavoin rikosepäilytapauksissa poliisille.
 • Kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.
 • Yritysjärjestelyiden yhteydessä potentiaalisille ostajille, rahoittajille ja heidän neuvonantajilleen, jos Premico myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Jos henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, varmistamme, että tiedot suojataan asianmukaisin sopimusperusteisin suojauksin.

8. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä. Tietoja voidaan käsitellä myös ETA:n ulkopuolella, jos se on tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelytarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen tai käytännön toteuttamisen kannalta tarpeen, kuten palvelinten sijainnin vuoksi.

Jos henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme, että tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

9. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötietoja käsitellessämme varmistamme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden ja tietosuojan, mukaan lukien henkilötietojen suojaamisen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä.

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävillä keinoilla. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä Premicon työntekijöillä Premicon myöntämällä käyttöoikeudella.

Premicon ilmoituskanava on toteutettu Suomen Tunnistetieto Oy:n DOKS® -järjestelmällä.

10. Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Premico ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia tässä tietosuojaselosteessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus

 • saada vahvistus, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä lain edellyttämät tiedot henkilötietojen käsittelystä;
 • vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
 • saada sinua koskevat henkilötiedot poistettua laissa säädetyissä tilanteissa (esim. kun tietoja ei enää tarvita eikä niiden säilyttämiselle ole lainmukaista perustetta);
 • peruuttaa henkilötietojesi käsittelylle mahdollisesti antamasi suostumus tai muuttaa sitä;
 • pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, että voit odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojesi oikaisemista koskevaan pyyntöön;
 • vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita henkilötietojen käsittelytoimia siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu;
 • saada tietosi siirrettyä järjestelmästä toiseen, jos tälle on laillinen peruste.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu. Jos haluat saattaa henkilötietojen käsittelyn Premicon toiminnassa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun seuraamalla osoitteessa www.tietosuoja.fi annettuja ohjeita.

12. Kehen voit olla yhteydessä?

Premicon toiminnassa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä ja tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle