Kestävyysriskit Premicon sijoituspäätöksissä

Premico Pääomarahastot Oy ja Premico Asuntorahaston hallinnointiyhtiö Oy (”Premico” tai ”Yhtiöt”) ovat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukaisia rekisteröitymisvelvollisia vaihtoehtorahastojen hoitajia ja ne on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin.

Premico Pääomarahastot Oy on Euroopan listaamattomien kiinteistörahastosijoitusten toimialajärjestön INREV:n jäsen. Premico noudattaa sijoittajaraportoinnissaan hallinnoimiensa rahastojen sopimuksia sekä soveltuvin osin INREV:n ohjeita ja suosituksia. Premicon hallinnoimien kiinteistöpääomarahastojen arvonmääritys perustuu kiinteistösalkkujen ulkopuolisen auktorisoidun kiinteistönarvioitsijan suorittamaan kiinteistöarvioon.

Yhtiöt eivät toistaiseksi arvioi sijoituspäätöstensä pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia siten, että ne voisivat EU:n tiedonantoasetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ilmoittaa sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Yhtiöidemme kokoluokka huomioiden, arvioimme pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten arvioinnin, mittaamisen ja raportoinnin käytännössä tällä hetkellä mahdottomaksi. Tarkastelemme kuitenkin raportointivalmiuttamme säännöllisesti ja tavoitteemme on tulevaisuudessa huomioida sijoituspäätösten haitalliset kestävyysvaikutukset tiedonantoasetuksen mukaisella tavalla.